top of page

Bestyrelsemøde 1-2021 25.2.2021

R E F E R A T


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG udnævnt

B: Godkendelse af referat fra møde 8-2020 d. 09. december. Godkendt

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Løbende


2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed:

A: Aktivitetsperioder og nyt Handicapsystem efter 1. januar 2021.


A1: Aktivitetsperiode jan – februar – marts.

Konstatering af at forsamlingsantallet er sænket til max 5 personer frem til den

28. februar.2021.

Mandagssamlingen er det nu tilladt at være indtil 25 samlet udendørs, hvilket vi ikke kan bruge. Vi fortsætter derfor i marts med tilmelding og reservation på Golfboks.

Særlige restriktioner for bane og restaurant stadig gældende.

A2: Anvendelsen af det nye handicapsystem,

Fortsat/fornyet drøftelse efter sidste bestyrelsesmøde pkt. 5

Styring og regulering af det nye handicapsystem efter den 1. januar 2021

I Seniorklubbens forskellige turneringer.

- I mandagsturneringerne.

9 huller tællende. Der henstilles til at spillerne selv anmelder deres resultat i Golfbox APPen på mobiltelefonen. Scorekortene afleveres til bestyrelsen efter nærmere aftale. Bestyrelsen vil være behjælpelig til selv at anmelde. Mere herom senere.

- I mesterskabstavleturneringerne.

18 huller turneringer i Greve tællende. Vore 3 interne turneringer afholdes når restriktionerne tillader det. Der henstilles til at spillerne selv anmelder deres resultat i Golfbox APPen på mobiltelefonen. Scorekortene afleveres til bestyrelsen efter nærmere aftale.

- I de interne klubmesterskaber.

Foretages i henhold til Aktivitetsplanen i august – september. Afventer.

- I turneringer på fremmed bane.

Der undersøges muligheder for et besøg på fremmed bane. Ikke tællende.

- I private runder i øvrigt.

Det henstilles til spillerne, at de også på private runder anmelder resultatet i Golfbox APPen på mobilteleforne i henhold til DGU´s retningslinjer, så der spilles med aktuelt handicap.

Systemet drøftes ved først mulige fysiske samling af Seniorerne


B: Mandagsarrangementerne under forskellige forsamlings maksimum.

(Bestyrelsen vil gribe ind med nødvendige ændringer, hvis kommende

Restriktioner eller lettelser tilsiger det)


B1: Følgende model foreslås anvendt ved mindre end 50 (f.eks. 5, 10 eller

andet) i forsamlingsmaksimum.

Bookingtiderne på mandage fra kl. 09.00 – kl. 11.30 er forhåndsreserverede

til seniorerne og kan kun bookes af Seniorklubbens medlemmer. De

ubrugte tider frigives fredagen før kl. 09.00 til øvrige medlemmer og

gæster.

Starttiden skal altid bekræftes og scorekort udskrives på normal vis.

Scorekortene afleveres for 9 hullers resultat og evt. EDS i den velkendte

trådkurv i Sekretariatet/Shoppen efter runden.

I.t.v. tællende. Se ovenfor pkt. A 2

Der udsendes klumme med resultater og en god flaske vin fremsættes til

sidste mandags bedste dame eller herre.

Følg altid skiltning og regler i restaurant- og klubhus.

Accepteret som beskrevet.


B2: Følgende model foreslås anvendt ved 50 i forsamlingsmaksimum.

Er det tilladt at være indtil 50 personer i en gruppe (f.eks. 1 gunstart),

har bestyrelsen besluttet, at vi anvender systemet med 2 gunstarter ved mere

end 40 tilmeldte, henholdsvis kl. 09.30 på forni og kl. 10.00 på bagni.

Medlemmerne tilmelder sig på Golfbox senest spilledagen kl. 09.00. Der vil

blive sat et max. på 88 tilmeldinger. Her vil der i Golfbox tillige blive mulighed

for at bestille smørrebrød og tilmelde sig til Short Game.

Straks efter udfærdiger bestyrelsen en startliste til morgendagens

gunstarter.

I.t.v. tællende. Se ovenfor pkt. A 2

Scorekort udleveres da ved restaurantdøren til terrassen

Alle deltagere anmodes om at ankomme efter kl. 08.45 for afhentning af

scorekort til forni og efter kl. 09.15 til bagni.

Accepteret som beskrevet.B3: Restaurant under Coronarestriktionerne.

Uanset om Forsamlingsmaksimum på 50 igen gøres større, vil

mandagsarrangementerne med mulighed for spisning stadig afvikles med flere

gunstarter, idet restaurant kapaciteten under Corona restriktionerne kun er på 48

personer. Deltager der mere end 50 personer, skal et antal opholde sig på

terrassen.

Accepteret som beskrevet.B4: Bestyrelsen sikrer, at der jævnligt i Klummer og på Hjemmesiden

udsendes disse DGU meldinger:

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres

anvisninger.

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller

kramme før og efter runden.

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som

berøres af mange personer.

7. Følg altid bord og stoleplaceringen i Restaurant og på terrasse.

8. Brug mundbind når du står op i alle indendørs lokaler

Accepteret som beskrevet.

3: Aktuelle mandags turneringer:

Januar - Februar

Model B1 - forhåndsreserverede tider alle mandage.

Marts:

Model udmeldes af bestyrelsen så snart forsamlingsmaksimum kendes.

Da restriktionerne stadig er gældende for marts benyttes Model B1 - forhåndsreserverede tider alle mandage.

April:

Model udmeldes af bestyrelsen så snart restriktionerne kendes.


4: Andre aktiviteter i nærmeste fremtid - set i Coronasammenhænge.

Foreløbige drøftelser af indhold og muligheder:

4.1: Forårsturneringen mandag den 12. april. Hvis muligt.

- Turneringstype. 18 hullers Stableford. Evt. tilmelding fra den 25/03.

- Turneringsfee, Ingen.

- Løbende- eller Gunstart. Besluttes en 27/03.

- Sponsor/præmiestruktur. GolfExperten Cup.

- Frokostafslutning. Klubben byder på 2 stk. smørrebrød, 1 alm. øl, vand eller 1 glas vin. Tilmelding vil være bindende. Udeblivelse uden afbud koster kr. 100,-.

- Hængeparti – de manglende præmieoverrækkelser fra 2020.

Der udsendes en liste med vinderne af de afsluttede turneringer i 2020, hvor der ikke er sket præmieoverrækkelse. Vinderne vil derefter kunne hente deres præmie i Sekretariatet i form af et gavekort.


5: Aktivitetslisten for 2021 – udsendt 22-12-20 vedhæftet.

- Gennemgang og evt. revision.

Gennemgået. Ingen ændringer p.t.

- Særlig drøftelse: Aresløv 2021 som opført i Golfbox - v/SP

Der er kommet et par henvendelser til bestyrelsen vedr. turen. Da klubben (bestyrelsen) som sådan ikke er involveret i arrangementet henvises til arrangørende Poul Erik og Villy. Stig tager kontakt til Poul Erik.


6: Short Game.

- Evt. nyt fra arbejdsgruppen om 2021 – Seniorklub/Hovedklub/Andre Klub i Klubben.

Der arbejdes på at forbedre materialet. Tanja fra DGU inviteres når man er klar til at starte. Opstart når forsamlingsforbuddet hæves til mindst 25 til en gunstart.

Seniorerne har fast mandag efter formiddagsrunden, Kaninerne en mandag aften i måneden. Dameklubben efter aftale. Præmier uddeles ved 1. samling.7: Økonomi:

- Regnskab 2020 – bilag udsendt af SP d. 12. jan.. OK

- Budget 2021 – bilag udsendt af SP d. 12. jan. OK

- Orientering om status på medlemsantal. Vi er p.t. 147 betalende medlemmer.

- Aktuel økonomisk status. Rigtig god.

- Sponsorer i 2021

1: Golfexperten Greve – bilag mail SP af 8. jan.

2: SuperBrugsen Tune.

- Drøftelse af indmeldelsessystem, kontingentbetaling, medlems- og turneringsregistrering m. m.

Indmeldelse ved kontingent betaling i Golfboks virker rigtigt godt.

- Andre emner fra/til kassereren.

P.t. ingen yderligere emner.8: Ordinær generalforsamling – 2021.

Når det bliver muligt at afvikle, skal der datoplanlægges til opfyldelse af vedtægtens bestemmelser og arbejdes efter:

Foreliggende bilag:

Forslag til indkaldelse og dagsorden fra JG. P.t. ikke aktuelt da dato ikke er fastsat.

Forslag til beretning fra JG. Beretningen for 2020 er udsendt.

Forslag til Aktivitetsplan for 2021 fra JG. Planen er udsendt i revideret udgave.

Forslag til Regnskab og budget fra SP – jfr. ovenfor pkt. 7. Regnskab udsendes på begæring fra medlemmerne.


9: Hjemmesiden:

- Redaktøren Ole Jensen har ordet.

Har modtaget ros fra flere medlemmer.

- Andre forslag/emner om dette og hint.

Redaktøren vil arbejde på at lave quizzer samt interesseundersøgelser.


10: Mødets afslutning.

- andre emner.

Ole kontakter Trelleborg, Sverige.

- fastlæggelse af næste møde.

Næste møde onsdag den 31. marts kl. 10.00.Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent Jørgen Gotfredsen

コメント


bottom of page