top of page

Bestyrelsesmøde 01-2024 - 28.2.24

ONSDAG DEN 28.  FEBRUAR 2024 kl. 11.00 I KLUBHUSET

REFERAT

 

 

1: Mødets åbning:

    1: Udnævnelse af referent – Ole K. Andersen.

    2: Godkendelse af referat fra møde 3-2023 d. 31. oktober. Godkendt.  

        Sort tekst betyder at emnet er drøftet for konstatering af praksis.

        Rød tekst lig med mødets drøftelse og beslutning.

    3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.

 

2: Siden sidst:

    1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

    2: Seneste Klubnyt 9 og 10 -2023 samt 1-2024 fra Greve Golfklub – tidligere    

        modtaget.

    3: Nyhedsbreve november 2023 fra Idræts- & Fritids sekretariatet –     

        tidligere rundsendt.

        Idræts- & Fritids sekretariatet er nedlagt. Vi får senere mail om hvordan det

        håndteres fremover.

    4: Status på tekster og Infomøder for Ældresagen i Greve – Golf -Senior Plus – jfr.   

        tidligere drøftelser og Sekretariatsaftale med SKL.        

    5: Andre emner. 

3: Golfbox – muligheder og fordele.

    1: Drøftelse af evt. hængepartier.

        (Rettigheder, indmeldelser, kontingenter, turneringsopsætning, aflysningssystem   

        og div. andre emner).

        Ole J. fortæller, at ny version er på vej i Android.


4: Greve Golfklub siden sidst:

    1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater –   

        senest fra møde den 20. november 23 og 16. januar 24, der alle findes på

        Hjemmesiden.

        Læst med interesse.

    2: Evt. andre emner

 

5: Nyt om Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af

     beskrivelserne på

     1: Den aktuelle Aktivitetsplan på Hjemmesiden.

         Wilson indsættes som sponsor på efterårsturneringen.

     2: Hver enkelt arrangement/turnerings INFO/indbydelse ses i Golfbox.   

     3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under :”OM”.

     4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022.

     5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

     6: Transport og spilleaftale bevares i.t.v. (GDPR) Punktet droppes fremover.

     7: Regler om mandagsaflysninger ved under 16 tilmeldte.

     8: Evt. andre tilføjelser.

 

6: Evt. evalueringer af afholdt virksomhed:

     1: Deltagelsen i:

-         Julefrokosten, juleafslutning og Nytårsparole.

Nytårsparole uden krudt fremover. Forslag evt. en sang.

     2: Brugen af annonceringen i Klubnyt.

1.     klubnyt i januar: velkommen i Seniorklubben.

     3: Andre emner:

 

7: Særlige sager - der bl.a. kan være uden efterfølgende referat.

    1: Mundtlig fremlæggelse af evt. emner.

    2: Status på ansøgninger til kommunens Idrætspuljer.

        Afslag til ny buggy – henvist til handicappulje. Bruno er på sagen.

    3: Short Game – 2024 – herunder OLE J referat fra udvalgsmødet.

        Positivt møde med Bruno.

    4: Mandagsturneringen – årstider, bemanding m.m.

 

    5: Medlemsdatalisten – vor medlemskategori, behov for passivt medlemskab o.a.

        Forslag om passive medlemskaber tages med på generalforsamlingen.

    6: Andre emner.

 

8: Aktivitetsplan for 2024.

    1: Evt. bemærkninger/ændringer til 2024 – herunder den nye model for     

        udarbejdelse, beslutning m.m.

        Hovedklubbens plan meget sent færdig. Ønskeligt klar 1/1 fremover.

    2: Drøftelse/færdiggørelse af omfang, økonomi m.v. af:

-         Interne (egne) turneringer og arrangementer.

-         Eksterne turneringer og arrangementer.

Tur til Maribo Sø flyttes til 16/5 pga. Kristi Himmelfarts dag. Pt. tilmeldt 17.

Turen til Araslöv næsten fuldtegnet.

Turen til Bornholm er der pt. tilmeldt 14.

 

9: Økonomi.

      1: Medlemsdatabasen d.d. 135 medlemmer.

      2: Forventninger til Regnskabet for 2023. Ser fint ud

      2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for 2024. Ser også fint ud.

      3: Status Sponsoraftaler 2024. Er på plads efter aftalen med Wilson.

 4: Bold og præmiebeholdninger. Stig har styr på det.

 5: Evt. andre emner til/fra kassereren.

 

10: Ordinær Generalforsamling marts 2024.

     LUKKEDE DRØFTELSER.

     1: Bestyrelsens evt. overvejelser om indhold – herunder vedtægts eller andre

         forslag ved generalforsamlingen.

     2: Udarbejdelse af dagsorden, forslag m.m. – bilag fra Fkc

-         Vore bilag i.t.v. er Regnskab, Budget, Bestyrelsesberetning og Short Game- beretning.

     3: Evt. andre emner.

 

11: Hjemmesiden:

       Redaktøren Ole Jensen har ordet.

-          Andre forslag/emner om dette og hint.

Ole K. arbejder videre med klubtrøje.

 

12: Mødets afslutning.

    A: Fastlæggelse af næste møder: 24/4 kl. 10.30 med efterfølgende møde/frokost

         Kl. 12.00 med ad-hoc udvalget.

    B: Andre emner. 

  

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Referatet skrevet af Ole K.

 

Comments


bottom of page