top of page

Bestyrelsesmøde 06-2021 den 9.12.2021

TORSDAG DEN 09. DECEMBER kl. 11.00 I KLUBHUSET


R E F E R A T

1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. OK.

B: Godkendelse af referat fra møde 5-2021 d. 15. oktober. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ad hoc.


2: Siden sidst:

Om muligt deltager Golfmanager Stine Kiel Larsson

A: Julefrokosten den 01. december.

Frede tager en snak med Stine vedr. tilbagebetalingen af betaling for julefrokosten.

Bestyrelsen er imod direkte tilbagebetaling, da der så skal betales gebyr. I stedet foreslås det at betale kr. 100,- mindre i kontingent i 2022, for de der har betalt til julefrokosten.

B: Aktuelle Coronarestriktioner (og hvad tror vi der kommer?)

Vi forventer yderligere stramninger og vil følge DGU`s anbefalinger.

C: Evt. andre emner.


3: Uændret max deltagerantal ved samtlige arrangementer i

Seniorklubbens regi – jfr. generalforsamlingen d. 02. oktober 21. og

bestyrelsesmødet den 15. oktober 2021.

Vi efterlever vor aftale som er markeret i Aktivitetsplanen for 2022.


4: Revision og aktualisering af Seniorklubbens spillemæssige virksomhed –

overordnede retningslinjer nedenfor A til C – perioden fra nu og frem

til 01. april 2022.

A: Afgørelsesmetode ved lige mange Stableford point:

Afgøres som aftalt efter hcp, hvor laveste hcp vinder.

B: Mandagsarrangementernes afviklingsmodul – efteråret 2021:

1: TILMELDING nødvendig i Golfbox senest fredagen før kl. 12.00 af hensyn

til scoreindtastning og udskrivning af scorekort. Fastholdes.

2: HUSK at tilmelde til Short Game samme mandag fra kl. 12.00. 01.03 – 31.10

3: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul 45 min. før start på terrasse eller i

restaurant

4: GUNSTART kl. 09.30 i sommertid og vintertid. kl. 10.00.

5: SCOREKORT afleveres i trådkurven på terrasse eller i restaurant. Fastholdes.

6: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter runden når alle er kommet ind. Fastholdes.

7: SHORT GAME fra kl. 12.00 for tilmeldte 01.03 – 31.10. Fastholdes,


C: Vejledning:

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for mandagsturneringen i golfbox.

HUSK at melde afbud i golfbox inden fredag kl. 12.00 hvis du ikke kan deltage

alligevel. Senere afbud meldes på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på

selve dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede 40280864 eller

Ole 20942088. Alle scores registreres og er tællende i perioden fra 01-04 til 31.10. I perioden 01.11 til 31.03 frit valg med X. Afbud, som ikke når at blive registreret i golfbox, bliver registreret som W/D (Withdraw med tilladelse ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres N/S (No Show).

D: Forslag til drøftelse:

a: Skal tilmeldingsfristen flyttes til lørdag? Nej. Fredag fastholdes.

b: Skal der åbnes for tilmelding 3 uger før modsat de nuværende 2 uger. Ja.

c: Skal vi gå på vintertid fra oktober med gunstart som tidligere år kl.

10.00 så medlemmer der bor længere væk ikke skal forberede sig og transportere

i de mørke timer. Ja.


E: Transport og spilleaftale:

Tilmelding stadig mulig – oversigten bevares itv. uændret.


5: Aktivitetsplanens kommende ANDRE aktiviteter.

Er gennemførelse mulig – p.g.a. Coronasituationen - i givet fald hvordan?

A: Juleafslutning efter golf mandag den 20. december. Aflyst.

B: Nytårsparole efter golf mandag den 27. december. Aflyst.

C: Forslag til helt nye/andre aktiviteter i næste sæson. I givet fald kan vi drøfte dem nedenfor under Aktivitetsplanen i pkt. 9 – f.eks. andre golfarrangementer eller spilformer, åbent hus eller andet ( hvis nogen af os har set, hvad der sker andre steder så lad os vende det ). OJ fremlægger forslag til Generalforsamlingen.

6: Short Game.

Turneringsresultatet for 2021 - Seniorklubben/Hovedklubben.

66 seniorer deltog i 2021 heraf fik 48 nyt mærke. Mærkerne er markeret til uddeling.

Ca. 10 % af medlemmerne i Greve Golfklub deltog.

Tak til Karin, Steen og Ole for arbejdet med Short Game.


7: Økonomi:

- Medlemsdatabasen. Er opdateret med 160 medlemmer.

- Økonomisk oversigt. Udleveret af Stig. Påregnet overskud p.g.a. aflyste arrangementer henlægges til senere brug.

- Forslag om sponsorer i 2022. Uændret 4.

- Emner fra/til kassereren. Ingen aktuelle.


8: Eksterne spilleaftaler set i lyset af Coronasituationen.

A: I givet fald hvilke og hvem arrangerer?

Bestyrelsen er åben overfor aftaler på fremmed bane evt. med Odsherred og Dragsholm, såfremt corona situationen tillader og medlemmerne tilslutter sig.


9: Ordinær Generalforsamling januar 2022.

- Tidspunkt. 17. januar 2022 kl. 13.00 i Klubhuset.

- Indhold og dato for udsendelse af indkaldelse – JG. Midten af december 2021 vedlagt Aktivitetsplanen for 2022.

- Bestyrelsens beretning – JG. Udfærdiges så den kan vedlægges den endelige dagsorden.

- Aktivitetsplan 2022 – JG. Er udfærdiget og clearet med Greve Golfklubs plan.

- Bestyrelsens evt. forslag – vedtægter. P.t. ingen.

- Bestyrelsens evt. forslag – beslutningsforslag. Evt. senere.

- Regnskab og budget – SP. Fremlagt. Ros til Stig.

- Evt. andre emner. P.t. ingen.

Bestyrelsens interne forberedelser af generalforsamlingens emner, forslag m.m. gennemføres som en lukket drøftelse med begrænset referat.


10: Hjemmesiden

- Redaktøren Ole Jensen har ordet. Kunne godt bruge aktuelle billeder.

Andre forslag/emner om dette og hint. Redaktøren overvejer at åbne op for en konkurrence på hjemmesiden.


11: Mødets afslutning.

A: Status på det kommende SIM golf anlæg – turneringer og tilbud til

Seniorklubbens medlemmer. Afventer færdiggørelse og start.

B: Fastlæggelse af næste møde. Den 6. januar 2022 kl. 13,00 i Klubhuset.

C: Andre emner. P.t. ingen aktuelle.

Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent : Jørgen Gotfredsen
Comments


bottom of page