top of page

Bestyrelsesmøde 4-2021 7. 7. 2021






R E F E R A T.


1: Mødets åbning:

A: Udnævnelse af referent – forslag om Jørgen Gotfredsen. JG valgt.

B: Godkendelse af referat fra møde 3-2021 d. 26. maj. Godkendt.

C: Evt. yderligere emner til dagsordenen. Ad hoc.


2: Seniorklubbens spillemæssige virksomhed – overordnede retningslinjer:

A: Aktivitetsperioder og nyt Handicapsystem efter 1. januar 2021.

A1: Aktivitetsperiode juli – november.

Konstatering af resterende Coronarestriktioner:

Indendørs. Coronapas indtil 1/8.

Udendørs. Ingen restriktioner.


A2: Anvendelsen af det nye handicapsystem.

Se referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 d. 25. februar og på Hjemmesiden.

Forslag om infomøde(r) herom i Seniorklubben med Ole Jensen som instruktør.

Kontakter HCP udvalget om materialer og hvad de planlægger ?

Møde i Seniorklubben med storskærm før Generalforsamlingen.


A3: Transport og spilleaftale.

Tilmelding stadig mulig – oversigten bevares i.t.v.

Liste med samkøring hos Frede.

B: Mandagsarrangementernes afviklingsmodul – efteråret 2021:

1: TILMELDING nødvendig i Golfbox senest fredagen før kl. 12.00 af hensyn

til scoreindtastning og udskrivning af scorekort.

2: HUSK at tilmelde til Short Game samme mandag fra kl. 12.00.

3: AFHENT scorekort og TRÆK dit starthul kl. 08.15 - 08.45 på terrasse eller i

restaurant.

4: GUNSTART kl. 09.00.

5: SCOREKORT afleveres i trådkurven på terrasse eller i restaurant.

6: PRÆMIEOVERRÆKKELSE efter runden når alle er kommet ind.

7: SHORT GAME fra kl. 12.00 for tilmeldte.

Vejledning:

Se i øvrigt de fulde retningslinjer på INFO for mandagsturneringen i golfbox.

HUSK at melde afbud i golfbox inden fredag kl. 12.00 hvis du ikke kan deltage alligevel. Senere afbud meldes på mail til Frede (k-c@tunenet.dk). Afbud på selve dagen inden rundestart kan meldes på SMS til hhv. Frede 40280864 eller Ole 20942088. Alle scores registreres og er tællende. Afbud, som ikke når at blive registreret i golfbox, bliver registreret som Retd ( Retired ) med tilladelse (ikke tællende) – udeblivelse uden afbud registreres N/S (No Show).


3: Aktuelle og efterårets mandags turneringer:

Alle forhold vedr. indhold, afvikling, restaurant / cafe, samvær m.m.

Udarbejdelse af INFObeskrivelse i Golfbox – F K-C

INFO i øvrigt – OJ hjemmeside og OJ / JG som klummeredaktører.

Øvrige områder – alle med reference til emnet.


4: Aktivitetsplanens kommende aktiviteter.

4.1: Status på Seniortur til Trelleborg Golfklub i Sverige

v/ ”Udenrigsminister” Ole Jensen.

Der er p.t. 29 tilmeldte. Starter med bus kl. 07.30. Prisen totalt for busturen er

kr. 375,- og kr. 175,- for spisning ( morgenmad og afsluttende spisning ).

Bolde til driving range og fri green fee ( fritspilsaftale ).


4.2: Linksugen 19. – 25. juli 2021.

Åben Seniorturnering den 22. juli.

Bestyrelsens deltagelse som officials.

Der vil blive udsendt kode til selvregistrering af scores. Sekretariatet / Ole vil

bistå hvor nødvendigt og foretage den efterfølgende kontrol af scores.

F K-C byder velkommen.

JG kører baneservice.

Turneringsledelsen sørger for konkurrencer under spillet.



4.3: Seniorklubbens Efterårsturnering AktivØstrig den 13. september med

Marianne og Benny Flindt og Bestyrelsen som arrangører.

Turneringstype – individuel Stableford.

Turneringsfee – 100,- kr.

Gunstart kl. 09.00

Uddeling af scorekort 08.15 – 08.45 ved Marianne og Benny.

Div. konkurrencer : Tæt på flag hul 3 og 14. Længste 2. slag på hul 15.

Sponsor / præmiestruktur AktivØstrig

Frokostafslutning indendørs / udendørs – Buffet. Efter vejret.

Baneservice – hvem ????

Der vil blive udsendt kode til selvregistrering af scores. Sekretariatet / Ole vil

bistå hvor nødvendigt og foretage den efterfølgende kontrol af scores.

Andre opgaver- Velkomst 08.45 ved Benny Flindt.

Uddeling af præmier Marianne og Benny samt Stig.

Tilmelding i Golfbox fra 15/7 til 9/9.


4.4: Seniorklubbens 9 hullers interne mesterskabsturnering.

23. august Stableford 1 og Short Game.

30. august Slagspil 1 og Short Game.

06. september Stableford 2 og Short Game.

20. september Slagspil 2 og Short Game.

For at deltage i mesterskabet SKAL der afleveres et scorekort i hver af

spilformerne.

Tilmelding på Golfbox som vanligt inden fredag kl. 12.00 alle 4 dage.

Turneringsansvarlig Jørgen Gotfredsen. Der udsendes retningslinier senere.

5: Short Game.

Evt. nyt fra arbejdsgruppen om 2021 – Seniorklub / Hovedklub / Andre Klub i Klubben. Short game er nu lagt ind under Turneringsudvalget og for

Seniorerne ledes af den nedsatte arbejdsgruppe – se nedenfor pkt. 7.2


6: Økonomi:

Medlemsdatabasen. Der er nu 154 medlemmer i Seniorklubben.

Økonomisk oversigt. Der er styr på det vedtagne budget.

Emner fra/til kassereren. P.t. ingen.


7: Ordinær generalforsamling – 2021.

7.1: Emneoversigt.

Tidspunkt efter udskydelse fra januar 21 p.g.a. af Coronarestriktioner.

Der er nu mulighed til at afholde Generalforsamlingen i Klubhuset mandag

27. september kl. 13.00.

Inden Generalforsamlingen vil der kl. 12.00 bliveorienteret om de nye hcp regler plus spørgsmål og svar.

Spil fra kl. 09.00 som vanligt med tilmeldelse på Golfboks. Da det er ”sædvane” at der er servering på Generalforsamlingen skal tilmelding finde sted også af hensyn til evt. efterfølgende smitteopsøgning.

Forslag til indkaldelse og dagsorden fra JG – Udsendes senest 30/08.

Forslag til bestyrelsens beretning fra JG – Forslag til Frede.

Beretningen for 2020 er udsendt tidligere.

Forslag til Aktivitetsplan 2022 fra JG – Udarbejdes når Greve Golfklubs plan

for 2022 foreligger. Planen for 2021 er løbende redigeret.

Regnskab og budget fra SP- Regnskab for 2020 kan rekvireres fra Stig.


7.2: Bestyrelsens interne forberedelser af Generalforsamlingens emner, forslag

m.m. (Lukket drøftelse).

Bestyrelsen har oprettet en arb.gruppe til Short Game bestående af

Steen Ousted og Ole Jensen.


9: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet. Bestyrelsen har med glæde noteret sig de

foretagne ændringer. Anmoder medlemmerne om at besøge hjemmesiden.

Andre forslag/emner om dette og hint.

Ole efterlyser billeder og referater fra div. privat arrangerede ture.


10: Mødets afslutning.

- andre emner.

1: SIM golf på egen bane – turneringer og tilbud til Seniorklubbens

medlemmer. Tages op når ”banen” er klar.

- fastlæggelse af næste møde. Onsdag den 6. oktober kl. 13.00.


Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen


Referent Jørgen Gotfredsen.

Comments


bottom of page