Seniorerne, Greve Golf by Karen Hartig.

Proudly created with Wix.com

Generalforsamling 2018

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 57 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.

1. Valg af dirigent. Benny Flindt ( BF )  ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev BF valgt. BF takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 3. februar og materialet udsendt den 27. februar.. Der var ingen indsigelser, så BF fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden.


2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med fremhæve det gode fremmøde på 57 ( desværre var der 6 afbud p.g.a. vejret og sygdom ) ud af et medlemstal på 122, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for, den blev læst op.

Seniorklubben har fået tilgang af nye golfere, som vi er meget glade for, da det giver nyt blod til medlemskredsen, samt formindsker gennemsnitsalderen.

Seniorklubbens hjemmeside et p.t. under redigering og forventes snarest på plads.

Vor Aktivitetsplan for 2018 er tidligere fremsendt og sammenholdt med Greve Golfklubs plan. Der vil komme et par redigeringer, da Møn turen med overnatning udgår p.g.a. for lille tilmelding og fordi de sidste års priser er forhøjede. Da forespørgslen til Møn og Trelleborg med overnatning ikke fandt genklang blandt medlemmerne. Bestyrelsen vil i stedet undersøge om der er tilslutning til et 1 dages arrangement den 14. maj på en af disse baner.

Tur til fremmed bane i august går i år til Skjoldnæsholm Golfklub den 16. august.

Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt et møde om DGU´s Short Game spil. Som vil være på landsplan med en slutpræmie til den vindende klub. Short Game spilles med indspil fra både bunker og arealet omkring indspils greenen samt putning på puttebanen. Der vil blive fremstillet specielle scorekort. Når DGU har spillet ud, vil bestyrelsen beslutte, hvordan Seniorlubben skal håndtere dette.

Short Game spillet vil fremover indgå i Axel´s træning.

Seniorklubbens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at køre videre i samme spor i 2018, da der ikke har været højlydte indsigelser i 2017. Referaterne vil blive lagt ind på hjemmesiden.

Hovedklubben indkalder alle klubbens klubber i klubben til Temadag den 22. marts. Seniorklubben har 2 deltagere.

Tak for opbakningen til et godt resultat i 2017 til medlemmerne, sekretariatet og restauranten, med ønsket om 2018 bliver mindst lige så godt.

BF spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning ?

Erik Rømer bad om ordet : Jeg har nu været medlem af Seniorklubben i 3 år og har tidlige beskæftiget mig med bestyrelsesarbejde. Men jeg har aldrig oplevet en bestyrelse som vor, der i den grad plejer medlemmernes interesser og sociale sammenhold. Så stor ros og tak til bestyrelsen - I er de bedste.

Med disse flotte ord til bestyrelsen og tak herfra blev formandens beretning godkendt med applaus.


3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stig Person ( SP )  forelagde regnskabet med revisors påtegning samt tilhørende noter.

Poul Erik Rasmussen bad om ordet : Tak til SP for god og klar orden i bilagene.

Ingen havde yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet er godkendt.


4. Indkomne forslag. Ingen forslag.


5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus.

Valg af næstformand. Lars Hartig ( LH )  villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med applaus.

Valg af kasserer. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt med applaus.

Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG valgt med applaus.


6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg - ingen modkandidat – PER valgt med applaus.


7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet for 2018. Samt listen med oversigten over de præmier seniorklubben indkøber og uddeler i sæsonen.

SP meddelte endvidere at bestyrelsen har truffet beslutning om, der skal betales kr. 100,- i bøde, såfremt man som tilmeldt udebliver fra et klubbetalt arrangement ( juleafslutning, nytårsparole og generalforsamling ) uden rettidigt afbud. Da klubben skal betale restauranten for antal tilmeldte.

BF spurgte om der var bemærkninger til fremlæggelsen af budgettet.

 Ingen bemærkninger. Budgettet godkendt.

 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2018.

Bestyrelsen har besluttet :

Bestående medlemmer samt nye medlemmer der indmeldes inden den 30. september betaler årskontingent kr. 350- pr. 1. april.

Nye medlemmer der tilmeldes fra 1. oktober til 31. december betaler kr. 175,- gældende til 31. marts.

Nye medlemmer der tilmeldes fra 1. januar til 31. marts betaler kr. 87,50 ( rettet til kr. 100,-  i h.t. bestyrelsesreferat ) gældende til 31. marts.

BF spurgte om der var bemærkninger hertil ?

Det var der ikke, så årskontingentet er uændret kr. 350,- og hermed besluttet.


8. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

BF sluttede derefter med tak for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.


F K-C takkede BF for godt ledet møde og medlemmerne for sædvanlig god tone under mødet. Tak for roserne og de pæne ord til bestyrelsen. Glæder os til rigtigt at tage hul på 2018. Kør forsigtigt og kom godt hjem.


Frede Kruse-Christiansen.                                    Benny Flindt.                                     Jørgen Gotfredsen

         Formand                                                           Dirigent                                                 Referent