Generalforsamling 4. marts 2019

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 84 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG ) til referent.

1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 3. februar og materialet udsendt den 28. februar. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden, efter at have udpeget optællere til brug ved evt. afstemning.

2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med at fremhæve det gode fremmøde på 84 ud af et medlemstal på 148, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for, den blev læst op.

Seniorklubben har fået tilgang af flere nye golfere, som vi er meget glade for, da det giver nyt blod til medlemskredsen.

Seniorklubbens hjemmeside er på plads.

Vor Aktivitetsplan for 2019 er tidligere fremsendt og sammenholdt med Greve Golfklubs plan.

Tur til fremmed bane i maj torsdag den 16. til Dragsholm og i august torsdag den 15. til Korsør. Nærmere følger.

Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt et møde om DGU´s Short Game spil. Som vil være på landsplan med en slutpræmie til den vindende klub. Short Game spilles med indspil fra både bunker og arealet omkring indspils greenen samt putning på puttebanen. Der er fremstillet specielle scorekort med orientering om spillets regler. I Seniorregi er der nedsat et udvalg bestående af Ole Jensen og Steen Ousted, der vil orientere interesserede medlemmer af Seniorklubben i spillet.

Seniorklubbens bestyrelse har holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste års Generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at køre videre i samme spor i 2019, da der ikke har været højlydte indsigelser i 2018. Referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Hovedklubben indkalder alle klubbens klubber i klubben til Temadag den 27. marts, så samarbejdet mellem de forskellige klubber i hovedklubben kan udbygges. Seniorklubben deltager med JG og Stig Person ( SP ).

Greve Golf har fået tilskud til indkøb af 2 boogies, til glæde for de spillere der har det dårligt med bentøjet.

Tak for opbakningen til et godt resultat i 2018 til medlemmerne, sekretariatet og restauranten, med ønsket om 2019 bliver mindst lige så godt.

TL spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning ?

Med flotte ord til bestyrelsen blev formandens beretning godkendt med applaus.

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. SP forelagde det fremsendte regnskab med revisors påtegning samt tilhørende noter.

Annie Uldal spurgte til note 5. Det er f,eks. strafgebyr i forbindelse med udeblivelse uden afbud til “gratis” arrangementer, hvor man er tilmeldt. Der kan også være beløb med for sent afbud og tilbagebetalinger.

TL spurgte om der var bemærkninger eller yderligere spørgsmål og kommentarer til regnskabet. Det var der ikke så regnskabet godkendt med applaus.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde 2 forslag til ændring i Vedtægten og Leo Jensen forslag til 18 hullers spil i sommermånederne på klubdagen om mandagen.

Forslag 1. Ændring af medlemsskab i Seniorklubben fra 50 til 60 år. Med ret til at Bestyrelsen kan give dispensation i særlige tilfælde. Gældende nytilmeldte fra 1. april 2019. F K-C gav en kort orientering om ændringen. Da vi har stor succes med at tiltrække nye medlemmer, er vi nødt til - af plads hensyn - at begrænse os meget mod vor egentlige formålsparagraf.

Efter lidt snakken frem og tilbage blev ændringen enstemmigt vedtaget.

Forslag 2. Bestyrelsen ønsker at slette parentesen i §6 næstsidste linie i afsnit 1. Ingen kommentarer. Vedtaget.

Forslag 3. Leo Jensen foreslog at der i sommerperioden kunne arrangeres 18 hullers omgang på klubdagen om mandagen. Således at de der ville spille 18 huller teede ud 2 timer før de, der kun ville spille 9 huller. Hvor man så alle kunne spille de sidste 9 huller som i dag. F K-C orienterede om at forslaget tidligere havde været på tale, men at det ikke var muligt at få baneejers tilladelse til at lukke banen i sådan et omfang. Bestyrelsen er generelt imod at ændre på mandagens samvær og spillet i den nuværende form, og henviser til at spillerne har mulighed for at tilmelde sig på Golfboks eller efter aftale med sekretariatet kan spille 9 huller mere efter frokost. Efter lidt snak med kommentarer fra Erik Nielsen og Kate Vibow blev forslaget lagt til afstemning ved håndsoprækning. 2 stemte for - de øvrige imod, så forslaget faldt.

5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus.

Valg af næstformand. Lars Hartig ( LH ) villig til genvalg - ingen modkandidat – LH valgt med applaus.

Valg af kasserer. SP villig til genvalg - ingen modkandidat – SP valgt med applaus.

Valg af sekretær. JG villig til genvalg - ingen modkandidat – JG valgt med applaus.

6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg - ingen modkandidat – PER valgt med applaus.

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet for 2019, samt listen med oversigten over de præmier seniorklubben indkøber og uddeler i sæsonen.

TL spurgte om der var bemærkninger til fremlæggelsen af budgettet.

Ingen bemærkninger. Budgettet godkendt.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2019. Kontingentet vil i år blive opkrævet i Golfboks i marts indtil 1. april. Herefter betaling til klubbens konto.

TL spurgte om der var bemærkninger hertil ? Det var der ikke, så årskontingentet kr. 350,- er hermed besluttet.

8. Eventuelt.

Anna Petersen : Bestyrelsen har meget at se til ( og tak for resultatet ), så der må da være en mulighed for at knytte nogle interesserede medlemmer til arrangementerne.

F K-C : Der er allerede flere tilknyttet vore interne turneringer samt de 2 ture til Sverige og Tyrkiet, men alle er velkomne med forslag til hjælp.

Ole Jensen fremviste sit og Steen Ousteds tanker om Short Game turneringer for seniorerne. F K-C bekræftede, at Ole og Steen nu fungerer som Short Game gruppe til støtte for bestyrelsen og planerne for det nye tiltag.

Villy Olesen : Stor tak til Bestyrelsen for det kæmpe arbejde de gør for medlemmerne af Seniorklubben.

TL sluttede derefter med tak for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.

F K-C takkede TL for godt ledet møde og medlemmerne for sædvanlig god tone under mødet. Tak for genvalgene og de pæne ord til bestyrelsen. Glæder os til rigtigt at tage hul på 2019. Kør forsigtigt og kom godt hjem.

Frede Kruse-Christiansen. Torben Lindholm. Jørgen Gotfredsen

Formand Dirigent Referent

Seniorerne, Greve Golf by Ole Jensen.

Proudly created with Wix.com