top of page

Referat Bestyrelsesmøde 02-2023 den 1.6.2023

Herved indkaldes som aftalt til bestyrelsesmøde nr. 2-2023 i Seniorklubben


TORSDAG DEN 01. juni 2023 kl. 10.00 I KLUBHUSET


REFERAT

1: Mødets åbning:

1: Udnævnelse af referent – forslag Ole K. Andersen. Ok

2: Godkendelse af referat fra møde 1-2023 d. 23. februar. Godkendt

3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

2: Seneste Klubnyt 2, 3, 4, og 5 -2023 fra Greve Golfklub – tidligere modtaget.

3: Nyhedsbreve marts - maj fra Idræts- & Fritids sekretariatet – tidligere

rundsendt.

4: Status på tekster og Infomøder for Ældresagen i Greve – Golf -Senior Plus – jfr.

sidste mødes drøftelser og Sekretariatsaftale med SKL. Ikke løst endnu – Pernille

har opgaven.

5: Andre emner.


3: Golfboks – muligheder og fordele.

1: Drøftelse af evt. hængepartier.

(Rettigheder, indmeldelser, kontingenter, turneringsopsætning, aflysningssystem

og div. andre emner).



4: Greve Golfklub siden sidst:

1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater –

senest fra møde den 7. og 30. marts, samt referat fra generalforsamlingen den 30.

marts, der alle findes på Hjemmesiden.

2: Evt. andre emner Ole J. oplyste, at der er overvejelser i hovedklubben, at oprette

et selvstændigt udvalg til ShortGame, som nu er blevet en officiel disciplin i

DGU.

5: Nyt om Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af

beskrivelserne på

1: Den aktuelle Aktivitetsplan på Hjemmesiden.

2: Hver enkelt arrangement/turnerings INFO/indbydelse i Golfbox.

3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under :”OM”.

4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022 – vedhæftet til

aktuel bestyrelsesorientering..

5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

6: Transport og spilleaftale bevares i.t.v. (GDPR)

7: Regler om mandagsaflysninger ved under 16 tilmeldte.

8: Evt. andre tilføjelser.


6: Evt. evalueringer af afholdt virksomhed:

1: Afvikling af medlemsmødet den 13. marts. Godt modtaget

2: Brugen af annonceringen i Klubnyt.

3: Sæsonstart Short Game – ny DGU turneringsmodul. Gode kort og målesnore.

DGU arbejder på at forbedre indberetningerne. Videoen som blev optaget hos

Os ligger på DGU’s hjemmeside.

4: GF-arrangementet – deres/vores udbytte. 15 har bedt om møde på dagen, og

efterfølgende har 1 bedt om et møde. Henrik fra GF udtrykte stor tilfreds med

dagen.

5: Ingen effekt på Gæster til mandagsturneringerne. Ingen tilmeldte.

6: Starten/status på det digitale DGU kort v/Ole J. Forløbet fint.

7: Andre emner: Frede gør opmærksom på Buggie ansøgning til sekretariatet.


7: Særlige sager - der bl.a. kan være uden efterfølgende referat.

1: Mundtlig fremlæggelse af evt. emner.

2: Drøftelse af mulige ansøgninger til kommunens Idrætspuljer. (Se evt. maj

Nyhedsbrevet fra Idrætssekretariatet).

3: Andre emner.


8: Aktivitetsplan for 2023.

1: Evt. bemærkninger/ændringer v/ sekretær Ole K. Andersen.

2: Frit spil 2. påske- , 2. pinse- og 2. juledag, samt 5. juni (grundlovsdag).

3: Typer af ”Anden spilleform”:

01 maj, 03. juli, 07. august og 16. oktober? 3. juli spiller vi 5 i bag’en.

4: Fælles gennemgang af resten af årets aktiviteter – jfr. planen. Vi medvirker i

Linksugen. Aktiv Østrig er sponsor på efterårsturneringen.


9: Økonomi.

1: Medlemsdatabasen d.d.. Vi er nu 147 medlemmer.

2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for resten af 2023. Ser fint ud.

3: Status Sponsoraftaler 2023.

4: Bold og præmiebeholdninger.

5: Evt. andre emner til/fra kassereren. Vi besluttede at anskaffe en ny PC.







10: Ordinær Generalforsamling januar 2024.

LUKKEDE DRØFTELSER.

1: Drøftelse af arrangement, indhold og dagsorden.

2: Bestyrelsens evt. overvejelser om vedtægts eller andre forslag ved

næste generalforsamling.




10: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


11: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder: 28. september kl. 11.00.

B: Andre emner.




Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen





Referent Ole K. Andersen



Kommentare


bottom of page