top of page

Referat Bestyrelsesmøde 3-2023 den 31.10.2023

REFERAT

1: Mødets åbning:

1: Udnævnelse af referent –. Ole K. Andersen valgt.

2: Godkendelse af referat fra møde 2-2023 d. 01. juni. Godkendt.

2.1. Ved kommende referater foreslås indføjet disse tekster:

REFERAT

- Sort tekst betyder at emnet er drøftet for konstatering af praksis.

- Rød tekst lig med mødets drøftelse og beslutning.

3: Evt. yderligere emner til dagsordenen.


2: Siden sidst:

1: Nyt fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

2: Seneste Klubnyt 6, 7 og 8 -2023 fra Greve Golfklub – tidligere modtaget.

Vi er glade for gode fyldige informationer.

3: Nyhedsbreve juni – puljenr. - september fra Idræts- & Fritids sekretariatet –

tidligere rundsendt.

4: Status på tekster og Infomøder for Ældresagen i Greve – Golf -Senior Plus – jfr.

tidligere drøftelser og Sekretariatsaftale med SKL.

Sekretariatet arbejder stadig på sagen.

5: Andre emner.


3: Golfbox – muligheder og fordele.

1: Drøftelse af evt. hængepartier.

(Rettigheder, indmeldelser, kontingenter, turneringsopsætning, aflysningssystem

og div. andre emner).

4: Greve Golfklub siden sidst:

1: Evt. drøftelse af emner efter orientering i hovedklubbens Bestyrelsesreferater –

senest fra møde den 14. juni og 16. august, der alle findes på Hjemmesiden.

2: Initiativet vedr. ændring af banen – teested 47. Vores erfaringer hermed efter

mandagsturneringen fra teested 47 den 16. oktober 2023.

Vi er meget glade for beslutningen om at lave de nye teesteder, som vi mener

bliver et stort aktiv for ikke mindst vores medlemmer. Stort tak til Ole Kahlen for

at møde op og få feedback fra os den 16. oktober. Væsentligste ændringsforslag

fra os er, at spille fra rød på hul 12 og lave et nyt teested på hul 11 i stedet.

Meget positivt at 78 havde tilmeldt sig for at prøve den ”nye” bane.

3: Evt. andre emner

Efter aftale med sekretariatet spiller vi også kl. 09.30 i vintertiden. Aktivitetsplan

rettes. Formålet er, at banen kan åbnes tidligere for andre spillere.

Vi fortsætter med seniordag i Linksugen.

Vi indberettede alle frivillige til frivilliges turneringen.

Vi tilmelder os selv KIK-mødet den 7. Frede og Ole K. holder vores indlæg,

bla. med forslag om lejeforbedring i vintermånederne og klubmesterskab i

ShortGame.

5: Nyt om Seniorklubbens spillemæssige praksis og virksomhed fremgår af

beskrivelserne på

1: Den aktuelle Aktivitetsplan på Hjemmesiden.

Ole sender opdateret version til Ole til Hjemmesiden.

2: Hver enkelt arrangement/turnerings INFO/indbydelse ses i Golfbox.

3: Beskrivelsen af Seniorklubben på Hjemmesiden under :”OM”.

Opdateret info. lægges på hjemmsiden. Ole sender til Ole.

4: Særlige beskrivelser kan ses i bestyrelsesreferat af 24. maj 2022.

5: Evt. altid seneste referat fra Generalforsamlinger.

6: GDPR – Jf. hovedklubben.

7: Regler om mandagsaflysninger ved under 16 tilmeldte.

8: Evt. andre tilføjelser.


6: Evt. evalueringer af afholdt virksomhed:

1: Deltagelsen i Linksugen. Vi fortsætter det gode samarbejde.

2: Brugen af annonceringen i Klubnyt. Vi bruger det, når det er relevant.

3: Short Game – ny DGU turneringsmodul.

Modulet er rigtig godt. Valg af bane til DM en katastrofe! Greens utrolig dårlige.

Vi har vundet vundet DGU’s turnering igen i år, og modtager 6.000 kr. til

Ungdomsarbejdet i Hovedklubben. Vi spillede 456 runder og scorede 19.453 pt.

Nr. 2 Odsherred golfklub spillede 181 runder og scorede 6.877 pt. – så ganske

suveræn sejr. 41,9% af alle spillede ShortGame runder i Danmark blev spillet

i Greve. (Se evt. indlæg på DGU’s hjemmeside).

4: Brugen af anden spilleform.

En succes – Vi fortsætter i 2024. Aktivitetsplan tilrettes.

5: Andre emner:


7: Særlige sager - der bl.a. kan være uden efterfølgende referat.

1: Mundtlig fremlæggelse af evt. emner.

2: Status på ansøgninger til kommunens Idrætspuljer. (Se evt. maj 2023

Nyhedsbrevet fra Idrætssekretariatet).

Ansøgning om ny Buggi sendt – intet svar endnu.

3: Vedtægten og Brugerbetaling.

Ved spil på fremmede baner, skal præmier indregnes i prisen for at deltage.

Derefter præmier med fra Stig. (Vin og bolde).

4: Short Game – 2024

Bliver selvstændigt punkt i Golfboks, så kan andre end vores medlemmer også

tilmelde sig. Vi får lavet ”reservationsskilte” til begge områder, hvor vi spiller.


5: Andre emner. Klubbens buggi-aftale drøftet.


8: Aktivitetsplaner for 2023 og 2024.

1: Evt. bemærkninger/ændringer til 2023 v/ sekretær Ole K. Andersen.

Tilrettes med spilstart kl. 09.30 hele året.

2: Fælles gennemgang af resten af årets aktiviteter – jfr. 2023 planen.

Julefrokost planlagt – incl. præmier og vindere. Stig sender oplæg til invitation til

Ole K., som sørger for udsendelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes ud 1. december.

3: Første drøftelse af 2024 planen – bilag eftersendes af Ole K.

Planen godkendt med følgende rettelser:

Spil på andre baner 9. maj og 25. juli.

Generalforsamling flyttes til sidste mandag i marts.

Juleafslutning rykkes frem til 16. december.

23. december – frit spil.

Særlig spilleform 1. mandag i maj, juni, juli og august.

Planen sendes til Jeppe og sekretariatet.


9: Økonomi.

1: Medlemsdatabasen d.d. Vi er pt. 155 medlemmer.

2: Økonomisk oversigt – budget og forventninger for resten af 2023.

Stig fik godkendt planen.

3: Status Sponsoraftaler 2023.

Genforhandlede med SuperBrugsen i Tune og Golfexperten. Vi mangler en

Sponsor til efterårsturneringen. Forslag modtages meget gerne.

4: Bold og præmiebeholdninger.

5: Evt. andre emner til/fra kassereren.


10: Ekstraordinær/Ordinær Generalforsamling december 23/januar 24.

LUKKEDE DRØFTELSER.

1: Endelig beslutning om afholdelse af Ekstraordinær Generalforsamling mandag

den 18. december kl. 13.00 efter Gløgg og Æbleskiver. Besluttet.

2: Bestyrelsens evt. overvejelser om vedtægts eller andre forslag ved

den ekstraordinære generalforsamling.

3: Udarbejdelse af dagsorden, forslag m.m. – bilag fra Fkc

Dagsorden godkendt.

4: Evt. andre emner.
11: Hjemmesiden:

Redaktøren Ole Jensen har ordet.

- Andre forslag/emner om dette og hint.


12: Mødets afslutning.

A: Fastlæggelse af næste møder:

B: Andre emner.
Med venlig hilsen

Frede Kruse-Christiansen
Referatet skrevet af Ole K. Andersen
Comments


bottom of page