top of page

Referat Ordinær Generalforsamling 16.1.2023 for Seniorklubben i Greve Golfklub

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Torben Lindholm.

Torben Lindholm blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var

lovlig varslet og indkaldt. Vi var 63 stemmeberettigede deltagere.


2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse. (Medsendt).

Formand Frede Kruse-Christiansen startede med at fortælle om en 200 kr. seddel fundet på hul 7 af Erik Haar for nogle år siden. Ejermanden er ikke fundet, og Frede har nu aftalt med Erik, at den bliver konverteret til et gavekort (præmie) i seniorklubben. Frede fortalte, at vi i år har valgt en meget kortere beretning end de tidligere år, da alle jo løbende er blevet informeret via klummer. Beretningen blev derefter godkendt.


3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kan rekvireres på tuneperson@gmail.com.

Kasserer Stig Person gennemgik det underskrevne og reviderede regnskab, som blev godkendt. Der var et på ”trykfejl”, med årstal 21 i stedet for 22.


4. Behandling af indkomne forslag.


4.1 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således:

I sidste punktum i §1 indføjes ordet aldersmæssig så sætningen lyder

”Bestyrelsen kan give aldersmæssig dispensation i særlige tilfælde”.

Efter lidt dialog og opklarende spørgsmål blev forslaget vedtaget.

4.2 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således:

Som nyt afsnit 2 i §2 indsættes denne tekst:

”Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til hjælp ved arbejdsopgaver og særlige formål”

Afsnit 1 og 3 uændret.

Vedtaget.


4.3 Beslutningsforslag:

Birthe Dohn foreslår, at vi ved Seniorklubbens 18-hullers turneringer inddeler deltagerne i HCP grupper (blandet damer og herrer) 2-3 eller 4 rækker alt efter, hvor mange deltagere der er.

Birthe argumenterede for forslaget, og efter lidt dialog og opklarende spørgsmål blev det vedtaget.

5. Valg af bestyrelsen - jf. §2.


Formand Frede Kruse-Christiansen – modtager genvalg. Frede valgt.

Næstformand Ole Jensen – modtager genvalg. Ole valgt.

Kasserer Stig Person – modtager genvalg. Stig valgt.

Sekretær Ole K. Andersen – modtager genvalg. Ole valgt.


6. Valg af 1 revisor - jf. § 3.


Poul Erik Rasmusssen – modtager genvalg. Poul Erik valgt.


7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent - jf. § 4.

Stig gennemgik budgettet – med uændret kontingent, og beskrev at vi i 2023 bringer egenkapitalen ned. Budgettet vedtaget.

8. Eventuelt – herunder udveksling af ideer og forslag til den kommende sæsons aktiviteter. (Aktivitetsplan medsendt og findes også på vores hjemmeside).

Bent Hansen efterlyste mere spil med bestyrelsesmedlemmerne.

Erik Nielsen roste aktivitetskalenderen, som gav mulighed for at planlægge sæsonen.

Anne Kjær Hansen efterlyste bedre koordinering af ture, så dameklubben, herreklubben og seniorklubben ikke har ture de samme dage.

Villy Olesen roste bestyrelsen for det gode arbejde.

Jeppe Dohn spurgte til tidligere starttid om mandagen.


Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, hvorefter Frede overrakte Torben en flaske vin for god ledelse af generalforsamlingen.Referent Ole K. Andersen


Comments


bottom of page