Årsberetning 2020

Seniorklubben i Greve Golfklub

 

Årsberetning 2020.

 

2019 var igen et godt og aktivt år i Seniorklubben med flere velbesøgte aktiviteter. Sådan ville vi gerne som sædvanligt have, det også havde været i 2020, men det blev desværre ikke sådan.

Medlemsantallet falder altid lidt i forbindelse med årsskiftet, men er nu igen stabiliseret omkring de 150. Så velkommen til de nye medlemmer i Seniorklubben, som vi ser frem til at se i forbindelse med de events og aktiviteter, der bliver mulighed for i 2021. De aktiviteter, der var mulige at gennemføre i 2020, blev trods restriktioner med begrænsninger i antal af deltagere velbesøgt, hvor bestyrelsen og medlemmerne i fællesskab har ydet en stor indsats.

Aktivitetsplanen for 2020 blev gennemhullet fra marts, hvor banen blev lukket ned og først genåbnet i maj med et begrænset antal deltagere. Det betød at vor Forårsturnering i april og vor tur til fremmebane i maj blev aflyst. For at undgå for mange samlet og for at holde afstand, skulle medlemmerne tilmelde sig på Golfboks. Scorekortene blev udskrevet så de kunne afhentes samtidig med at bestyrelsen trak lod om hul nr. Det fungerede godt, så vi havde mellem 50 og 70 deltagere flere gange. Mandagskonkurrencen kunne derfor genoptages i perioden med Sommertid. Efter ønske fra Jeppe Dohn udgik hulspilskonkurrencen i 2020.

Vore øvrige planlagte interne turneringer blev gennemført : Sommerturrneringen i juni, vor åbne seniordag i Linksugen i juli, Efterårsturneingen i september samt vor aflyste Forårsturnering i april blev gennemført i starten af oktober. Vor interne Seniormesterskab med 2 x Stableford og 2 x Slagspil blev som vanligt afhold på klubdage i august og september. Vor planlagte tur til fremmed bane i august blev aflyst, men blev erstattet af en Super Cup turnering den 20. august. Ligesom de medlems arrangerede ture til Sverige og Tyrkiet blev aflyst. Året plejer at starte med en tur til SIMgolf, men det var der ikke opbakning i 2020.

 

Året startede derfor med Seniorklubbens ordinære Generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 13.00 i klubhuset.

 

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 88 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG )  til referent.

 

1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden.

Inden formanden tog ordet bad TL de medlemmer, der ønskede ordet om at rejse sig op og opgive navn eller medlemsnummer af hensyn til referenten, så det blev korrekt gengivet i referatet.

 

2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med at byde velkommen til de 88 fremmødte seniorer, hvilket er en bemærkelsesværdig rekord ud af 151 medlemmer. Desværre var der 5 afbud af forskellige årsager. Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for at få den læst op.

Der har også i 2019 været god tilgang, således at afgangen i starten af året blev fuldt udlignet, så vi nåede et medlemstal på 151.

Aktivitetsplanen for 2020 er udsendt i god tid inden årsskiftet, så der må påregnes nogle ændringer.

Da Seniorklubben i år kan fejre 10 års jubilæum, vil der den 6. april blive inviteret til en omgang social golf.

Vores julefrokost er jo altid et tilløbsstykke, så hvorfor ikke holde endnu en klubfrokost i juni på en onsdag eller torsdag. Nærmere når dagen og arrangementet er klarlagt.

De 2 gange spil på fremmed bane er nu næsten på plads. I maj prøver vi at få en aftale med Helsingør, medens august er på plads hos Midtsjællands Golfklub.

Samarbejdet med Tune Idrætsforening udvides med en Golfens dag for Tune Idrætsforenings medlemmer den 23. maj.

Der er ansat flere personer i Greve Golfklub. Pernille i Sekretariatet til afløsning for Sara-Katrine. Lone i Restauranten samt endnu en greenkeeper, så der nu er 3 greenkeepere samt en praktikant til at passe banen.

Der ønskes hjælp til den 9. maj kl. 14 – 16 hvor den nye Karlslunde 2690 forening: ”På Tværs” kommer på familiebesøg.

Vor mangeårige sponsor SuperBrugsen Tune søger hjælp fra et par seniorer fredagene den 13., 20. og 27. marts til udskænkning af vin smage prøver fra kl. 15.00 – 18.00. Hjælperne vil få et par fyldte flasker at gå hjem på.

Da Lars Hartig har stået for redigeringen af Seniorklubbens hjemmeside, søger vi et medlem der kan overtage dette vigtige job

Juli – august vil vi igen i år få besøg af skolebørn under Axel´s ledelse. Vi håber igen i år at få hjælp til disse dage fra seniorerne.

Shortgame vil fortsætte med mindre ændringer.

I vinterperioden hvor der ikke kan spilles på banen, vil der blive overvejet at lave indendørs aktiviteter f.eks. en putteturnering.

Klubben råder nu over 7 boogies, som vil blive placeret på bagsiden af bagbygningen.

TL spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning ? Det var der ikke, så beretningen blev vedtaget enstemmigt.

 

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stig Person ( SP ) fremlagde regnskabet med revisors påtegning samt tilhørende noter.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har fremsendt forslag, sammen med den endelige dagsorden, til ændring af regnskabsåret. Ingen fremsendte forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsens forslag gennemgået og begrundet.

Spørgsmål :

Erik Jensen. Af praktiske årsager ? SP. Ja

Anna Petersen. Hvorfor betaling i Golfboks ? SP. For at lette registreringen.

Villy Olesen. Hvorfor ikke Betalingsservice ? SP. For besværligt over nets.

Ingen yderligere spørgsmål så ændringsforslaget blev godkendt.

 

5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus.

Valg af næstformand. Lars Hartig ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens forslag Ole Jensen ( OJ ) valgt med applaus uden modkandidat.

Valg af kasserer. SP villig til genvalg – ingen modkandidat – SP valgt med applaus.

Valg af sekretær. JG villig til genvalg – ingen modkandidat – JG valgt med applaus.

 

6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg – ingen modkandidat – PER valgt med applaus.

 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet for 2020.

Marianne  Flindt. Hvad med den ekstra julefrokost i juni ?. SP. Det klarer vi.

Fastsættelse af kontingent. Burde vel være fastsat inden budgettet blev forelagt. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2020. Vedtaget uden kommentarer.

 

 

 

 

8. Eventuelt.

Frank Adrian. Trække lod lidt tidligere om mandagen ? Bestyrelsen. OK.

Ole Jensen. Short Game fra 1. april.

Marianne Flindt. 2 frokoster ? SP. Ja.

Torben Delfs. Asfalteret indkørselsvej ? F K-C. I h.t. lokalplanen må vejen ikke asfalteres. Hvis vi prøver at få lokalplanen ændret, kan vi risikere andre ændringer, der vil være til skade for banen. Vejen vil på visse strækninger blive drænet og hele vejen belagt med nyt grus.

Villy Olesen. Tak til bestyrelsen for kæmpe arbejde for medlemmerne og for altid nærvær om mandagen.

 

Ordstyrende TL benyttede lejligheden til at efterlyse indsamlere til Hjerteforeningens indsamling den 3. maj.

Kan Greve Golfklub stille med 15 indsamlere får klubben en Hjertestarter. Tilmelding på Nyhedsbrevet,

 

TL takkede deltagerne for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen slut. Gav ordet til F K-C.

 

F K-C takkede Lars Hartig for de mange års gode og indlevende arbejde i Seniorklubben og bestyrelsen med en speciel god vin. Herefter en tak til TL for godt ledet møde og til medlemmerne for god tone under mødet.

Glæder os til golfen og samværet i 2020. Kom godt hjem.

 

Frede Kruse-Christiansen                       Torben Lindholm                          Jørgen Gotfredsen

            Formand                                             Dirigent                                           Referent

 

 

Seniorernes Forårsturnering Golf Experten Cup torsdag den 16. april 2020. AFLYST.

Der blev senere mulighed for gennemføre turneringen i oktober.

 

Seniorernes Sommerturnering SuperBrugsen-Tune Cup torsdag den 25. juni 2020.

Så blev seniorklubbens sommerturnering SuperBrugsen CUP afviklet i et flot varmt vejr. Der var 69 tilmeldt turneringen, som på grund af Covid19 blev afviklet med løbende start fra hul 1 og 10. Første start var kl. 08.30 og sidste 09.50. Alt blev afviklet i en god rytme, og efterhånden som boldene kom ind, var der Grill m. gemyse, som restauranten på fineste måde havde arrangeret. Da spisning blev afviklet fra 13.30 til 15.00 var der en del som havde forladt området, og fint nok efter forskrifterne med store forsamlinger blev efterlevet.

 

Præmielisten blev som følger :

Damer :

Nr. 1 Connie Olofsen 42 point - Præmie overrakt med applaus, samt navn på seniorklubbens vandre tavle, da Connie var dagens samlede vinder.

Nr. 2. Ann-Brit Jensen 40 point

Nr. 3. Marianne Flindt 36 point

Præmier overrakt mede applaus.

 

Herrer :

Nr. 1. John Hansen 39 point

Nr. 2. Poul Erik Rasmussen 37 Point

Nr. 3. Torben Arno Hansen 37 point

Præmier overrakt med applaus.

 

Længste Drive.

Herrer og damer.

Holger Karlshøj og Hanne Nygaard - begge har fået præmier og applaus.

 

 

 

Tættest pinden.

Herrer og damer.

Jeppe Dohn m. 1,22 meter og Lis Stjernholm m. 3,55 meter - her mangler Lis Stjernholm at få præmien overrakt, men applaus til Jeppe.

 

Tak til baneservice John og Jørn samt til SuperBrugsen for sponsering af turneringen.

 

Greve Linksuge med åben Seniorturnering torsdag den 16. juli 2020.

 

Så fik vi afviklet vor åbne Seniorturnering i Links ugen for 7. gang med et rigtigt godt og flot resultat. 124 seniorer – hvoraf de 29 var fra fremmede klubber - hvilket var 5 flere end i 2019 -  havde en god dag på banen i solskin, heldigvis med lidt vind, så det var udholdeligt. Banen var i rigtig god stand med hurtige green. Så stor tak og ros til alle greenkeeperne for den indbydende bane.

Det har selvfølgelig krævet en del planlægning at gennemføre en sådan turnering, selvom det er prøvet 6 gange før, så der skal rettes en stor tak til alle de medvirkende. Speciel tak til Ole Jensen for at tage sig af scorekortene og uddele præmier samt Sekretariatet og Jeppe Dohn for deres kæmpe indsats sammen med seniorklubbens bestyrelse for at få turneringen afviklet på bedste måde. Endvidere stor tak til Charlotte og øvrige personale i køkkenet for det gode traktement. Tak til Dorthe Jensen og John Steinmetz for baneservicen og Jørgen G. som starter.

 

De første fra række 1 var i hus kl. 12.15 og var klar til at indtage deres pladser i restauranten og på terrassen.              

Efter spisningen i de enkelte grupper blev der uddelt præmier til dem.

Der var igen  i år opdeling af deltagerne i 4 rækker : 1,2 3, og 4 række og ikke i Dame eller Herrer.

 

Række 1 : Vinder med 37 point Jørgen Wittrog, Greve. Nr. 2 Frank Adrian med 36 point, Greve. Nr. 3 John H. Larsen med 35 point, Greve. Nr. 4 Tonny Jørgensen ligeledes med 35 point ( højere hcp end nr. 3 ), Greve.

Række 2 : Vinder med 43 point Leif Larsen, Woodlands Golf. Nr. 2 Iwan Jarlhelt med 38 point, Greve. Nr. 3 Torben Graff med 36 point, Greve. Nr. 4 Niels S. Nielsen med 35 point, Brøndby Golfklub.

Række 3 : Vinder med 39 point Ole Bay Jensen, Harekær. Nr. 2 Grethe Sarbæk med 38 point, Harekær. Nr. 3 Bjarne Helbo-Jensen med 36 point, Greve. Nr.4 Ruru Raymond ligeledes med 36 point, (højere hcp end nr. 3 ), Solrød.

Række 4 : Vinder med 37 point Brian Rasmussen, Greve. Nr. 2 Jan O. Larsen med 34 point, Frederikssund Golfklub. Nr. 3 Preben Jensen, Greve og nr. 4 Søren Meldgaard begge med 34 point ( højere hcp end nr. 2 og 3 ), Solrød.

Stort tillykke og applaus til alle vinderne.

Tættest på flaget på hul 3 var Henrik W. Andersen, Smørum med 40 cm.

Tættest på flaget på hul 14 var Margit Westergaard med 184 cm.

Dagens aktiviteter var nu på plads, så Ole Jensen tog ordet og takkede alle de involverede for godt arbejde samt for opbakningen og den gode stemning der prægede dagen samt ønsket om et gensyn i 2021.

Tak for i dag og kom godt hjem.

 

Torsdag den 20. august Senior Cup i Greve. 18 hullers Stableford.

 

På en lidt grå og halvtrist morgen i modsætning de sidste dages varme og solskin mødte 52 seniorer op til Senior Cuppen, der var arrangeret som erstatning for den planlagte tur til Midtsjællands Golfklub, der desværre måtte aflyses pga. Covid 19.

Efter JG havde udleveret scorekortene og holdt en lille briefing, lod Axel hornet lyde til gunstart kl. 09.00.

Selvom der kom et par enkelte dråber kom alle tørskoede i mål, og vi var så heldige at spisningen kunne foregå på terrassen, hvor holdene blev placeret sammen ved bordene. Alle hentede selv deres drikkevare, medes køkkenet serverede de 3 stk. smørrebrød på bordene. Stor tak til køkkenet og hjælperne for det fine arrangement. Medens vi spiste registrerede Stine alle scorekortene også stor tak for det. Da maden var spist gik vi over til præmieoverrækkelsen :

 

Selvom om vore skønne damer gjorde det godt i mandags, ville herrerne det anderledes i dag på de 18 huller, så …. de 3 vindende herrer scorede tilsammen 121 point, medens damerne scorede 106 point.

Men lad os nu være lidt galante og tage damerne først : ( og lad nu være med at sige – det bedste til sidst )

 

Bedste dame med 36 point blev Sonja Christoffersen, på en delt 2. plads med 35 point kom Bodil Kjelde og Anne K. Hansen. Da Bodil var bedst på de sidste huller blev hun tildelt 2. pladsen, så Anne måtte tage til takke med 3. pladsen. For god ordens skyld skal det nævnes at Birgit Knudsen også kom ind med 35 point, men desværre udenfor præmierækken.

 

Bedste herre med 44 point blev John Hansen, på 2. pladsen kom Kell Lund med 39 point, på en delt 3. plads kom Frank Rasmussen og Jack Juel Christensen. Da Frank var bedst på de sidste huller blev han 3., så Jack var desværre uden for præmierækken.

 

Traditionen tro var der længste drive på hul 2 : De længstslående blev Bodil Kjelde og Frank Rasmussen.

Tættest på flag på hul 8 : John Løfgren 1,55 m., Sussie Hermansen 5,60 m.

Tættest på flag op hul 14 : Bent Bülow 1,68 m., Anne Kjær Hansen 3,10 m.

 

Stor applaus til alle vinderne der blev forsynet med gavekort fra Brugsen samt vin og bolde sponseret af AKTIVØstrig.

 

Tak til alle der deltog aktivt i hele arrangementet, herunder Jørn Rindum og Jørgen G. der sørgede for forplejning under spillet.

Til slut takkede formanden de tilstedeværende for godt spil og sammenhold med ønsket om vi snart ses igen. Kom godt hjem.

 

Torsdag den 17. september Efterårsturnering kl. 09.00 m. gunstart, 18 huller’s Stableford

 

Helt efter Aktivitetsplanen for 2020 løb Seniorklubbens Efterårsturnering af stablen torsdag den 17. september.

56 morgenfriske seniorer gunstartede kl. 09.00 i strålende sol med en lidt kølig vind, efter at turneringens medlemsmentorer Marianne og Benny Flindt havde uddelt scorekort og informeret om dagens program, konkurrencer, corona regler m.v.

Dagens spilletempo var godt og svarende til de forberedte tidsintervaller, så der var god tid til hyggesnak og en forfriskning på terrassen, inden den veltillavede buffet åbnede kl. 14.00.

Inden der blev taget hul på kaffe og kage menuen blev dagens vindere udråbt og hyldet.

 

Konkurrencerne:

Længste drive: damer Margit Vestergård og herrer Jeppe Dohn.

Tættest på hul 8: damer Ann Britt Jensen herrer Søren Saugmann (fuldførte ikke).

Tættest på hul 14: damer Anni Delfs, herrer Erik Nielsen.

Præmierne - vin og bolde sponsoreret af AKTIVØstrig - overraktes af Steen Ousted

og Marianne Flindt.

 

Turneringen:

Damer nr. 1: Connie Olofson 41 p, nr. 2 Birthe Dohn 36 p og nr. 3 Anni Delfs 35 p.

Herrer nr. 1: Erik Nielsen 37 p, nr. 2 Erik Rømer 37 p og nr. 3 Jan Hemmingsen 35 p.

 

Præmierne - gavekort til Super Brugsen eller vores egen Shop, vin og bolde - overraktes

af Marianne og Benny Flindt, der også sørgede for, at Saugmanns ubrugte præmie

uddeltes som klappe præmie. John Hansen blev den heldige.

Benny Flindt afsluttede ceremonien ved at overrække Vandretavlen - bestående af en

golfkølle fra 1970 skænket af Marianne Flindts far - til Efterårsturneringens og dermed

dagens bedste deltager Connie Olofson. Tavlen med Connies navn kan ses i klublokalet

Tillykke til vinderne og tak til alle for endnu en god Seniordag.

 

Torsdag den 01. oktober den udsatte Forårsturnering GolfExperten Cup kl. 09.00 m. gunstart, 18 huller’s Stableford

 

Så blev med lidt forsinkelse forårsturneringen afviklet, med et begrænset deltagerantal på 50 spillere. 

vejret passede meget godt til forårsstemning i starten, men det blev hen ad vejen lidt efterårsvejr.

 

Vinder af damerækken blev:

1. Birgit Knudsen med 34 point 

2. Jytte Eriksen med 32 point

3. Jytte Langebæk med 32 point

4. Sonja Kristoffersen med 31 point 

5. Birthe Dohn med 29 point

 

Herrerækken:

1. Flemming Justesen med 33 point

2. Erik Nielsen med 33 point

3. Tonny Jørgensen med 33 point

4. Børge Erik Jensen med 32 point

5. Jack Christensen med 31 point

 

Dagens samlede vinder Birgit Knudsen, får sit navn på vandre tavlen for forårsturneringen.   

 

For damer og herre var der præmie til de 3 første - gavekort, vin og bolde.

 

Længste Drive hul 2:

Damer Lillian Frederiksen

Herrer Flemming Justesen

 

Tættest pinden hul 8:

Damer Anne Risum kamp 15,9 m.

Herrer Poul Erik Rasmussen 5,59 m.

 

Tættest pinden hul 14:

Damer Jytte Langebæk 12,05 m.

Herrer Jack Juel Christensen 2,02 m.

 

Her var der præmie med vin og bolde, samt tillykke fra AKTIVØstrig v. Steen Ousted.

 

Efter spil var der dækket op til en god frokost buffet, Stor tak til restauranten for en vellavet frokost.

 

Onsdag den 02. december Julefrokost i Klubhuset. AFLYST.

Mandag den 21. december. Juleafslutning kl. 12.30 i klubhuset. AFLYST.

Mandag den 28. december. Nytårsafslutning kl. 12.30 i klubhuset. AFLYST.

 

Bestyrelsen : Frede Kruse-Christiansen, Ole Jensen, Stig Person og Jørgen Gotfredsen.