top of page

Generalforsamling 27.9.2021


Seniorklubbens Ordinære Generalforsamling

Mandag den 27. september 2021 kl. 13.00 i klubhuset.
Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 75 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG ) til referent.


1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen 2021 var – trods udsættelsen p.g.a coronarestrektionerne - lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden.

Inden formanden tog ordet bad TL de medlemmer, der ønskede ordet om at rejse sig op og opgive navn eller medlemsnummer af hensyn til referenten, så det blev korrekt gengivet i referatet.


2. Bestyrelsens beretning. Formanden ( F K-C) startede med at byde velkommen til de 75 fremmødte seniorer, hvilket er en bemærkelsesværdig ud af p.t. 158 medlemmer. Desværre var der et par afbud af forskellige årsager. Beretningen for 2020 var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for at få den læst op.

Der har også i 2020 været god tilgang, således at afgangen i starten af året blev fuldt udlignet, så vi nåede et medlemstal på 151 pr. 31/12 2020.

Seniorklubben har accept på at benytte hele banen og klubhuset mandag til vore arrangementer. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at have ventelister, men at sætte begrænsninger på tilmeldelserne til arrangementerne i klubben, således at tilmeldingerne gælder ” først til mølle ” når tilmeldelsen er klar.

Der har gennem et stykke tid været diskussion om placeringen, når 2 eller flere spillere har samme point efter spillet. Fremover – fra dags dato - vil hcp benyttes, så spilleren med lavest hcp vinder.

Til orientering vil der blive etableret en ny puttinggreen, hvor den gamle lade stod. Plan under udarbejdelse.

Der vil ligeledes blive søgt om at få lagt en mere kørefast belægning på tilkørselsvejen.

Et SIMgolf anlæg betalt af ejerne med 1 bane er under etablering. Forventes færdigt i slutningen af oktober.

Generalforsamlingen i 2022 er fastsat til 17. januar.

TL spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning ?

Det var der ikke, så beretningen blev vedtaget enstemmigt.


3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stig Person ( SP ) fremlagde regnskabet, der p.g.a. ændring af regnskabsåret til at følge kalenderåret, er 11 mdr. fra 01.02 til 31.12 med revisors påtegning samt tilhørende noter.

Der var et spørgsmål om hvilken bank, vi benytter ( Nordea ) samt om strafbetalingen når man ikke møder opefter tilmelding uden afbud på kr. 100,- SP svarede spørgerne.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet blev godkendt.


4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus.

Valg af næstformand. OJ villig til genvalg– ingen modkandidat – OJ valgt med applaus.

Valg af kasserer. SP villig til genvalg – ingen modkandidat – SP valgt med applaus.

Valg af sekretær. JG villig til genvalg – ingen modkandidat – JG valgt med applaus.


6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg – ingen modkandidat – PER valgt med applaus.


7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet for 2021

Jan Hemmingsen : Hvorfor ikke 4 turneringer ?

F K-C. Vi har 3 turneringer ( forår – sommer – efterår ) samt vort interne mesterskab og mandags- turneringen. Det tidligere hulspils arrangement som fam. Dohn stod for er aflyst.


8. Eventuelt.

TL : ordet er frit.


Erik Nielsen. Ønsker længere frist for tilmelding til mandagsturneringen, da evt. ferie kan komme på tværs.

F K-C. Der er p.t. 14 dages varsel. Det overvejes at ændre sidste tilmeldingsdag fra fredag til lørdag. Har du en smartfone kan du Google Greve Golf og tilmelde dig.

Aase Erringsø. Bliver der arrangeret SIMgolf ?

F K-C. Da der er et anlæg i Greve Golf under opførelse, vil vi se tiden an.

Anna Petersen. Hvad med at arrangere en vinterfest i lighed med den nys afholdte sommerfest ?

SP. Den afholdte sommerfest i juni 2021 var erstatning for den aflyste julefrokost i 2020.

Marianne Sheye. Er der kun 1 bane SIMgolf ?

F K-C. Ja.

Ole Jensen. Short Game. Der er nu et nyt målebånd til fri benyttelse.


TL. Da der ikke er flere der ønsker ordet, anser jeg mødet for slut og giver formanden ordet til en afsluttende bemærkning.

F K-C. Tak til TL for god ledelse af mødet samt tak til de fremmødte medlemmer for god ro og orden. Kom godt hjem.

Frede Kruse-Christiansen Torben Lindholm Jørgen Gotfredsen

Formand Dirigent Referent


Comments


bottom of page