top of page

Generalforsamling 9. marts, 2020

Seniorklubben

Greve Golfklub.

Seniorklubbens Ordinære Generalforsamling

Mandag den 9. marts 2020 kl. 13.00 i klubhuset.

Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 88 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG ) til referent.

1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden.

Inden formanden tog ordet bad TL de medlemmer, der ønskede ordet om at rejse sig op og opgive navn eller medlemsnummer af hensyn til referenten, så det blev korrekt gengivet i referatet.

2. Bestyrelsens beretning. Formanden startede med at byde velkommen til de 88 fremmødte seniorer, hvilket er en bemærkelsesværdig rekord ud af 151 medlemmer. Desværre var der 5 afbud af forskellige årsager. Beretningen var tidligere udsendt, så der var ikke stemning for at få den læst op.

Der har også i 2019 været god tilgang, således at afgangen i starten af året blev fuldt udlignet, så vi nåede et medlemstal på 151.

Aktivitetsplanen for 2020 er udsendt i god tid inden årsskiftet, så der må påregnes nogle ændringer.

Da Seniorklubben i år kan fejre 10 års jubilæum, vil der den 6. april blive inviteret til en omgang social golf.

Vores julefrokost er jo altid et tilløbsstykke, så hvorfor ikke holde endnu en klubfrokost i juni på en onsdag eller torsdag. Nærmere når dagen og arrangementet er klarlagt.

De 2 gange spil på fremmed bane er nu næsten på plads. I maj prøver vi at få en aftale med Helsingør, medens august er på plads hos Midtsjællands Golfklub.

Samarbejdet med Tune Idrætsforening udvides med en Golfens dag for Tune Idrætsforenings medlemmer den 23. maj.

Der er ansat flere personer i Greve Golfklub. Pernille i Sekretariatet til afløsning for Sara-Katrine. Lone i Restauranten samt endnu en greenkeeper, så der nu er 3 greenkeepere samt en praktikant til at passe banen.

Der ønskes hjælp til den 9. maj kl. 14 – 16 hvor den nye Karlslunde 2690 forening: ”På Tværs” kommer på familiebesøg.

Vor mangeårige sponsor SuperBrugsen Tune søger hjælp fra et par seniorer fredagene den13., 20. og 27. marts til udskænkning af vin smage prøver fra kl. 15.00 – 18.00. Hjælperne vil få et par fyldte flasker at gå hjem på.

Da Lars Hartig har stået for redigeringen af Seniorklubbens hjemmeside, søger vi et medlem der kan overtage dette vigtige job

Juli – august vil vi igen i år få besøg af skolebørn under Axel´s ledelse. Vi håber igen i år at få hjælp til disse dage fra seniorerne.

Shortgame vil fortsætte med mindre ændringer.

I vinterperioden hvor der ikke kan spilles på banen, vil der blive overvejet at lave indendørs aktiviteter f.eks. en putteturnering.

Klubben råder nu over 7 boogies, som vil blive placeret, hvor den nu nedrevne lade lå.

TL spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning ? Det var der ikke, så beretningen blev vedtaget enstemmigt.

3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stig Person ( SP ) fremlagde regnskabet med revisors påtegning samt tilhørende noter.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, så regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen har fremsendt forslag, sammen med den endelige dagsorden, til ændring af regnskabsåret. Ingen fremsendte forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsens forslag gennemgået og begrundet.

Spørgsmål :

Erik Jensen. Af praktiske årsager ? SP. Ja

Anna Petersen. Hvorfor betaling i Golfboks ? SP. For at lette registreringen.

Villy Olesen. Hvorfor ikke Betalingsservice ? SP. For besværligt over nets.

Ingen yderligere spørgsmål så ændringsforslaget blev godkendt.

5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F K-C villig til genvalg – ingen modkandidat – F C-K valgt med applaus.

Valg af næstformand. Lars Hartig ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens forslag Ole Jensen ( OJ ) valgt med applaus uden modkandidat.

Valg af kasserer. SP villig til genvalg – ingen modkandidat – SP valgt med applaus.

Valg af sekretær. JG villig til genvalg – ingen modkandidat – JG valgt med applaus.

6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen ( PER ) villig til genvalg – ingen modkandidat – PER valgt med applaus.

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. SP fremlagde og gennemgik budgettet for 2020.

Marianne Flindt. Hvad med den ekstra julefrokost i juni ?. SP. Det klarer vi.

Fastsættelse af kontingent. Burde vel være fastsat inden budgettet blev forelagt. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 350,- for 2020. Vedtaget uden kommentarer.

8. Eventuelt.

Frank Adrian. Trække lod lidt tidligere om mandagen ? Bestyrelsen. OK.

Ole Jensen. Short Game fra 1. april.

Marianne Flindt. 2 frokoster ? SP. Ja.

Torben Delfs. Asfalteret indkørselsvej ? F K-C. I h.t. lokalplanen må vejen ikke asfalteres. Hvis vi prøver at få lokalplanen ændret, kan vi risikere andre ændringer, der vil være til skade for banen. Vejen vil på visse strækninger blive drænet og hele vejen belagt med nyt grus.

Villy Olesen. Tak til bestyrelsen for kæmpe arbejde for medlemmerne og for altid nærvær om mandagen.

Ordstyrende TL benyttede lejligheden til at efterlyse indsamlere til Hjerteforeningens indsamling den 3. maj.

Kan Greve Golfklub stille med 15 indsamlere får klubben en Hjertestarter. Tilmelding på Nyhedsbrevet,

TL takkede deltagerne for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen slut. Gav ordet til F K-C.

F K-C takkede Lars Hartig for de mange års gode og indlevende arbejde i Seniorklubben og bestyrelsen med en speciel god vin. Herefter en tak til TL for godt ledet møde og til medlemmerne for god tone under mødet.

Glæder os til golfen og samværet i 2020. Kom godt hjem.

Frede Kruse-Christiansen Torben Lindholm Jørgen Gotfredsen

Formand Dirigent Referent
Commentaires


bottom of page