top of page

Referat Generalforsamling 25.4.2022


Seniorklubbens Ordinære Generalforsamling

Mandag den 25. april 2022 kl. 13.00 i klubhuset.
Formanden Frede Kruse-Christiansen ( F K-C ) bød velkommen til de 56 fremmødte Seniorer og udnævnte Jørgen Gotfredsen ( JG ) til referent.


1.Valg af dirigent. Torben Lindholm ( TL ) blev foreslået som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev TL valgt. TL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen 2022 var – trods udsættelsen p.g.a coronarestrektionerne - lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser, så TL fortsatte til pkt. 2 og gav ordet til formanden.


2. Bestyrelsens Årsberetning 2021 ved formanden. F K-C startede med at konstatere at bestyrelsens beslutning med at placere spillerne i konkurrencer efter hcp, hvor laveste hcp vinder, er fuldt ud accepteret af medlemmerne. Endvidere er det besluttet at bruge max. tilmeldinger ved klubbens arrangementer som nævnt i Aktivitetsplanen, det har dog p.t. ikke været nødvendigt at benytte begrænsningen.

Et par gange har det været nødvendigt at herrerne skulle starte fra rød tee om mandagen. Det har der været godt for enkelte af herrerne, så fremover kan alle vælge at starte fra rød tee.

Næstformanden Ole Jensen har beskrevet hvad Seniorklubben står for og hvilke aktiviteter der tilbydes. Det er nu lagt ind på hjemmesiden så nye og interesserede medlemmer af Greve Golfklub kan få en fyldestgørende orientering om Seniorklubben.

Da vi igen i 2021 måtte aflyse aktiviteterne december måned, vil vi igen i år uden egenbetaling holde en sommerfest den 30. juni 2022 som erstatning for den aflyste julefrokost. Tilmelding på Golfboks inden længe.

Da JG ønsker at stoppe i bestyrelsen som sekretær efterlyste F K-C interesserede medlemmer, der ville gøre et arbejde i bestyrelsen til glæde for klubben.

Klubbens Årsberetning var fremsendt med indkaldelsen, så der ønskedes ikke yderligere bemærkninger hertil.

TL spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Det var der ikke så beretningen blev godkendt.


3. Klubbens reviderede regnskab for 2021fremlægges til godkendelse.

TL gav ordet Stig Person SP.

SP gennemgik regnskabet på lystavlen. Regnskabet er præget af coronarestrektionerne, så der var et mindre overskud p.g.a. div. aflysninger, det vil blive brugt – som F K-C nævnte – til en sommerfest.

TL spurgte om der var bemærkninger til det fremviste og reviderede regnskab. Det var der ikke så

regnskabet 2021 blev godkendt.


4. behandling af indkomne forslag.

4.1 Forslag fra Sven Hansen SH vedr. tilmelding på Golfboks om mandagen, blev trukket tilbage af SH efter aftale med Ole Jensen OJ.

4.2 Forslag fra bestyrelsen om opretning af et Ad hoc udvalg til hjælp for bestyrelsen som beskrevet i indkaldelsen. F C-K fremlagde forslaget som blev accepteret af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen vil senere kontakte interesserede medlemmer.


5. Valg af bestyrelse.

Valg af formand. F C-K var villig til genvalg. Ingen andre ønskede valg. F C-K genvalgt med akklamation.

Valg af næstformand. OJ var villig til genvalg. Ingen andre ønskede valg. OJ genvalgt med akklamation.

Valg af kasserer. SP var villig til genvalg. Ingen andre ønskede valg. SP genvalgt med akklamation.

Valg af sekretær. JG ønskede ikke genvalg. F C-K oplyste at der var 2 emner på valg. Bodil Kjelde og Ole K. Andersen. F C-K lagde sit lod på Ole, da Ole har tidligere erfaring fra bestyrelses arbejde i en golfklub, og foreslog Bodil at få en rolle i Ad hoc udvalget. Bodil trak derefter sit kandidatur så Ole overtager sekretærposten i bestyrelsen.


6. Valg af revisor. Poul Erik Rasmussen PER var villig til genvalg. Ingen andre ønskede valg. PER genvalgt med akklamation.


7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2022.

TL gav ordet til SP.

SP gennemgik budgettet på lystavlen. Budgettet er præget at den nuværende situation med kraftige prisstigninger og et frafald af medlemmer – der er p.t. 137 – fra 160 i 2021. Men der er ingen grund til bekymring, da klubben er velfunderet. Kontingentet på kr. 350,- er opkrævet for 2022.

TL spurgte om der var bemærkninger til det fremviste budget. Det var der ikke, så kontingentet for 2022 blev godkendt.


8. Eventuelt.

Anna Pedersen. Sommerfest i lejet telt, hvor vi alle kan være. Afvist af F C-K der fastholdt at klubbens aktiviteter skal afholdes i restauranten. ( afgørelsen ligger i Apsét ).

Erik Nielsen. F C-K p.g.a. politisk beslutning er asfalteringen af tilkørselsvejen udskudt til juni.

Aase E. Larsen. Ønsker aflysning af mandagsrunden inden man var kørt hjemmefra afstedkommet i forbindelse med den mandag hvor himmel og jord stod i et, hvor der var så stort et frafald at det ikke gav mening at registrere nogle få spillere, der ville trodse vejret, Der var omkring 40 tilmeldte, men allerede inden opstart havde mere end halvdelen sendt afbud. Hovedparten af de fremmødte meldte også fra, så der var kun nogle få tilbage, hvor kun 2 valgte at gå ud. Det ville derfor ikke være rimeligt at registrere de få. Så spillet var ikke aflyst, da det i alle tilfælde er spillernes valg om de vil spille. Det var kun registreringen af score der blev aflyst.

OJ. Undskyldte udlevering af vundne mærker i Short Game.

Der er ikke på Aktivitetsplanen for 2022 afsat datoer for spil på fremmed bane, men bestyrelsen arbejder på at få fastlagt nogle ture, hvis der er tilslutning fra medlemmerne. Efter nogen snak om aktuelle baner viste afstemningen stor tilslutning. Bestyrelsen vil nu arbejde videre med at få nogle arrangementer på plads.

Registrering af scorekort er obligatorisk i sommertiden men frivilligt i vintertiden.

Villy Olesen gav bestyrelsen en stor tak for arbejdet til glæde og gavn for medlemmerne.

Der var ikke flere indslag så TL afsluttede forsamlingen og gav ordet til F C-K.

F C-K benyttede lejligheden til at opremse hvilket arbejde - fra Greve Golfklubs start i 2006 – den nu fratrædende sekretær havde ydet i både klubbens og seniorklubbens bestyrelser i de forgangne 16 år, med en stor tak for engagementet og arbejdet i Greve Golfklub med et gavekort til en frokost med den ægteviede i Jenners Seaside.

JG kvitterede med en tak for godt samarbejde med medlemmerne og bestyrelserne. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende. Da jeg stadig er medlem af klubberne, kan vi stadig ses i klubben.


F K-C takkede nu dirigenten TL for godt gennemført dirigeren af forsamlingen.

Tak for fremmødet og for god ro og orden. Kom godt hjem og på gensyn.Formand Frede Kruse-Christiansen Dirigent Torben Lindholm Referent Jørgen Gotfredsenコメント


bottom of page