top of page

Referat Generalforsamling Seniorklubben 2024

Opdateret: 30. mar.
Seniorklubben i Greve Golfklub indkalder herved til den varslede Ordinære

Generalforsamling 2024.

MANDAG DEN 25. MARTS 2024 KL. 13.00 I Klubhuset.

REFERAT


1: Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Torben Lindholm.


Torben valgt og bekræfter at generalforsamlingen er lovlig varslet. Han konstaterer at der er 77

stemmeberettigede fremmødte, og finder stemmetællere, hvis det bliver nødvendigt.


2 Bestyrelsens årsberetning til godkendelse – bilag 1

Frede supplerer beretningen med en kommentar om overvejelser om omvendt tilmelding i

december og januar, for at undgå mange afbud i løbet af weekenden ved dårligt vejr.

Ole J. tilføjer lidt kommentarer om det nye set up for ShortGame incl. det nye udvalg.

Beretningen godkendt.


3. Klubbens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kan rekvireres hos: ole.jensen@tunenet.dk

I Stig’s ferie fravær fremlægger Ole J. regnskabet. Efter et par opklarende spørgsmål og

efter et par kommentarer om et par forkerte årstal bliver regnskabet godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1 – bestyrelsen foreslår vedtægtsændring:

Nyt næstsidste afsnit i § 2:

”Bestyrelsen kan oprette passive medlemskaber med forskellige formål”

Frede begrunder forslaget. Forslaget vedtaget. De nye vedtægter linket referatet.


5. Valg af bestyrelse - jf. §2.

Nuværende formand: Frede Kruse-Christiansen

Nuværende næstformand: Ole Jensen

Nuværende sekretær: Ole K. Andersen

Nuværende kasserer: Stig Person

Alle genvalgt. Frede og Stig modtager ikke genvalg næste år.


6. Valg af 1 revisor - jf. § 3

Nuværende Poul Erik Rasmussen.

Genvalgt


7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent - jf. § 4.

Ole J. gennemgår budgettet og foreslår uændret kontingent 350 kr. årligt, og

175 kr. ved indmeldelse efter 1/9. Godkendt.


8. Eventuelt – herunder evt. udveksling af ideer og forslag til den kommende sæsons

aktiviteter.

Anna Petersen foreslår en sommerfest.

Erik Nielsen beder bestyrelsen revurdere reglerne for udregning af vinderne af vores

mesterskab.

Ole K. fortæller om klubtrøjer, som snart kan bestilles på Golfbox.

Villy Olesen roser bestyrelsen for et stort og godt arbejde.

Torben L. afslutter generalforsamlingen, og takker for god ro og orden, hvorefter Frede

takker Torben for arbejdet, som dirigent.


Bestyrelsen har igen i år valgt tilmelding via Golfbox, da der kl. 12.30 vil blive serveret 2 stk. smørrebrød

med enten 1 øl (flaske) 1 vand (flaske) eller 1 glas vin til samtlige tilmeldte – uden beregning.

Evt. afbud til k-c@tunenet. Ved evt. manglende afbud opkræves et gebyr på kr. 100,-

Bestyrelsen: Stig Person, Ole Jensen, Ole K Andersen og Frede Kruse-Christiansen.

Referatet skrevet af Ole K.

Comments


bottom of page